درباره من

  • کارشناس بازارهای مشتقه
  • کارشناس ابزارهای مالی
  • تحلیلگر طلا
  • لیسانس مهندسی متالورژی صنعتی
وب سایت:
ایمیل:
تلگرام: