درباره من

  • علی پورجهانبخش: مدیر واحد تحلیل

 

  • الیاس مبرهن : کارشناس ارشد تحلیل

 

  • عطا شاکری: تحلیلگر بازارهای جهانی