سعید باقری

مدرس و تحلیلگر در بازارهای مالی و بورس تهران