علی سعدی

معامله گر، سبد گردان، استراتژیست بازار های مالی