سعید باقری

مدرس و تحلیلگر در بازارهای مالی و بورس تهران

زینب رشیدی

مدرس و تحلیلگر در بازارهای مالی و بورس تهران