تحلیل بازار

ecec2b2f-c1cd-427b-914c-75d672380df1
محسن تقی نژاد
تحلیلگر بازار سرمایه
تحلیلگر
زینب موسوی
مدرس و تحلیلگر بازار های مالی
elyas
الیاس مبرهن

مدرس و تحلیلگر بازار های مالی